غرفه شرکت کابل متال در نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۴۰۰