بازدید کارگروه مشارکت صنایع داخلی (با حضور نمایندگان کارفرما و پیمانکار روس)